A szociális ellátásokat integrált intézményünk tekintetében írásban kell kérelmezni.
Az ellátások igénybevétele - a bírói döntés, illetve a gyámhatósági határozat kivételével - önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik. Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet a törvényes képviselője terjeszti elő, az érintett személy véleményét figyelembe véve. A korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselőjének beleegyezésével önállóan terjesztheti elő.
A kérelem benyújtható az intézmény székhelyén munkaidőben személyesen, vagy postai úton az intézmény székhelyének címére történő megküldésével.
A kérelem benyújtásával kapcsolatban felvilágosítás kérhető az intézmény elérhetőségein.
A kérelemhez csatolni szükséges
* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerinti orvosi igazolást vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszűnését követő 30 napon belül történő igénylésnél a kórházi zárójelentést.
* A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet szerinti jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. A jövedelem nyilatkozathoz csatolni kell a jövedelmet igazoló bizonylat(ok) másolatát. A vagyonnyilatkozatot rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén nem kell kitölteni.
* A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendeletben foglaltak alapján a területileg illetékes pszichiátriai gondozó szakorvosának, illetve – amennyiben az ellátás igénylése időpontjában kórházi kezelésben részesül – a fekvőbeteg – gyógyintézet pszichiátriai osztálya vezetőjének – az intézménybe történő felvételt megelőző – három hónapnál nem régebbi szakvéleményét.

Az intézményhez benyújtott kérelmet az intézmény nyilvántartásba veszi. A kérelem benyújtását követő 45 napon belül az intézmény előgondozást végez, amely során tájékozódik az igénylő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, az ellátásra való jogosultság fennállásáról. Az előgondozás lefolytatását követően az intézményvezető 8 napon belül dönt az elhelyezés iránti kérelemről. Felvételt elutasító döntésről minden esetben írásban tájékoztatjuk a kérelmezőt.
Az intézmény vezetője a nyilvántartás alapján, az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. Soron kívüli elhelyezési igény esetén az intézményvezető dönt a soronkívüliség fennállásáról, továbbá több soron kívüli igény esetén az igények teljesítésének sorrendjéről.
Az intézmény vezetője az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével megállapodást köt.

Kérelem (PDF Dokumentum)

Kérelem (szerkeszthető formátum)

Cookie-k használata az oldalon.

Annak érdekében, hogy önnek a legjobb élményt nyújtsuk sütiket használunk honlapunkon, ahogy azt más webhelyek és internetszolgáltatók is teszik. Az EU törvények értelmében önnek hozzá kell járulnia a sütik használatához.